O Spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi” z siedzibą w Pieniężnie jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez Gminę Pieniężno i Gminę Lelkowo, dzięki wsparciu OWIES w Elblągu. Rozpoczęła działalność od 13 września 2019 r.
Działamy do niedawna, ale szybko rozwijamy naszą działalność. Niestety mimo wielu lat promowania tego typu rozwiązań wciąż brakuje wiedzy na temat tworzonych spółdzielni.

Spółdzielnia nie jest działalnością prywatną – jej założycielami są samorządy tj. Gmina Lelkowo i Gmina Pieniężno. Samorządy jako zgromadzenie założycieli pełni nadzór nad jej działalnością. Pracami spółdzielni kieruje zarząd powołany przez założycieli.

Spółdzielnia posiada osobowość prawną – jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i podlega wszystkim przepisom i obowiązkom sprawozdawczym jak inne podmioty wpisane do KRS prowadzonego przez sądy gospodarcze.

Spółdzielnia jest Przedsiębiorstwem Społecznym - czyli organizacją prowadząca działalność gospodarczą, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne. Przedsiębiorstwa społeczne inwestują wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność lub we wspólnotę lokalną, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz właścicieli. Właściciele (samorządy) nie mogą pobierać dywidend i zysków z działalności spółdzielni. Spółdzielnia może korzystać z preferencji podatkowych – należny podatek dochodowy może być pomniejszony o wydatki poniesione na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie środowisk lokalnych.

W przypadku spółdzielni osób prawnych – czyli gdy spółdzielnia została założona przez dwa samorządy jak jest w naszym przypadku istnieje możliwość zlecania jej zadań tychże samorządów w ramach preferencyjnych przepisów prawa zamówień publicznych (zamówienia in house, klauzule społeczne). Tryb zamówień in house czyli tak zwanych zamówień wewnętrznych jest ściśle uregulowany przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienia tego typu podlegają identycznej procedurze kontrolnej jak każde inne postępowanie przetargowe realizowane przez samorząd.

Spółdzielnia powstała na podstawie uchwał radnych o powołaniu spółdzielni. W uchwale radni upoważnili przedstawicieli gmin do dalszego reprezentowania jej w zgromadzeniu założycieli. Zgromadzenie założycieli określa kierunki rozwoju spółdzielni, pełni rolę organu nadzorczego i kontrolnego, a także wybiera zarząd dający rękojmię realizacji postawionych celów.

Właściciele spółdzielni , czyli samorządy odpowiadają za zobowiązania spółdzielni do wysokości udziałów określonych w akcie założycielskim (statucie), natomiast za bieżącą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada zarząd.

Spółdzielnia jest podmiotem mogącym zabiegać o dotacje krajowe i unijne na swoją działalność. Nasza spółdzielnia uzyskała dzięki wsparciu Elbląskiego Stowarzyszenia Wpierania Inicjatyw Pozarządowych dotację w ramach realizowanego projektu Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu w wysokości 240 000,00 zł i jest to maksymalne jednorazowe wsparcie ze środków unijnych przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzyskaliśmy również ze środków unijnych dodatkowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 tys. złotych do etatu na zatrudnienie 10 pracowników.


Spółdzielnia zgodnie z obowiązującymi przepisami może korzystać z preferencji w ramach promocji zatrudnienia z środków Ministerstwa Pracy
Samorządy z działalności spółdzielni mogą uzyskać szereg korzyści takie jak: tańsze usługi, lepsza kontrola nad jakością usług, niższe koszty realizacji zadań własnych oraz co jest bardzo ważne na naszym terenie tworzenie miejsc pracy dla swoich mieszkańców przy realizacji powierzanych zadań.

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu : Mateusz SOBIESZCZUK


Dokumenty spółdzielni:
Do pobrania   pdfKRS.pdf

Przedmiot podstawowej działalności:
81, 29, Z – pozostałe sprzątanie
38, 11, Z – zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne
39, 00, Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
41, 20, Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43, 12, Z – przygotowanie terenu pod budowę
43, 39, Z – wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43, 11, Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
56, 10, A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
10, 85, Z – wywarzanie gotowych posiłków i dań
42, 11, Z – roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane adresowe

Spółdzielnia Socjalna "Sąsiedzi"
14-520 Pieniężno
   ul. Braniewska 12 F

NIP: 5821630851
KRS 0000794613
REGON 384364167

Godziny pracy

Spółdzielnia czynna pn.-pt.:
7:00 – 15:00
W przypadku zleceń godziny do ustalenia

eswip logo 2019 

owies logo

gmina pieniezno portal

logo lelkowo